అందుబాటులో ఉన్న కోర్సులు

స్వీయ చేరిక

తానా పాఠశాల పోటీలు

తానా పాఠశాల పోటీలు

  • ఉపాధ్యాయుడు: Swetha C
Course

WebTools a course for teachers

WebTools a course for teachers

This an introductury course for teachers to use a range of differen...
Course
స్వీయ చేరిక

e-Content development

e-Content development

Effective and engaging content/resource creation is the key for an ...
Course

Telugu Paluku1

Telugu Paluku1

Course

తెలుగు పలుకు-1

తెలుగు పలుకు-1

Course